buildDomácnosť eventEventy library_booksKurzy favorite_borderWellness more_horizOstatné

Všeobecné Obchodné Podmiemnky služby SmartList.sk

Základné zhrnutie:

 1. Prevádzkvateľom služby je spoločnosť DevApp s.r.o. so sídlom v Košiciach.
 2. Registrácia profesionála je ZADARMO.
 3. Zasielanie dopytov od zákazníkov je ZADARMO.
 4. Z dôvodu ochrany osobných údajov meno a kontaktné údaje zákazníkov nikdy neposkytujeme profesionálom, preto ponuky od profesionálov posielame zákazníkom my.
 5. Profesionál platí kreditmi len za zaslanie svojej ponuky zákazníkovi v prepočte od 40,- Centov až do 1,60,- Eur v závislosti od typu služby, ktorú poskytuje.
 6. Maximálny počet ponúk na jeden dopyt od zákazníka, ktoré môžu zaslať profesionáli je 5.
 7. Ak si zákazník neotvorí ponuku od profesionála do 72 hodín, tak profeionálovi vraciame kredity.
 8. V prípade ak nám chcete niečo napísať pošlite svoje námety, postrehy alebo reklamácie na info@smartlist.sk

Plné znenie:

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) definujú obchodný vzťah medzi profesionálom a prevádzkovateľom služby SmartList.sk ako aj vzťah medzi zákazníkom a prevádzkovateľom služby SmartList.sk, a to v rozsahu práv, povinností a zmluvných podmienok stanovených týmito VOP.
 1. Čo je SmartList.sk
  1. SmartList.sk je webová služba, ktorej účelom je na jednej strane pomôcť zákazníkom získať ponuky od kvalifikovaných profesionálov, ktorí majú priestor im poskytnúť svoje služby a na strane druhej pomôcť profesionálom získať nových zákazníkov a tým rozvíjať ich podnikanie.
 2. Definícia základných pojmov
  1. Prevádzkovateľom služby SmartList.sk je obchodná spoločnosť DevApp s.r.o. so sídlom: Moyzesova 46, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 44 587 953, DIČ: 2022810339 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Telefónny kontakt na prevádzkovateľa je +421 949 670 342, e-mailový kontakt na prevádzkovateľa je info@smartlist.sk.
  2. Profesionálom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje na území Slovenskej republiky služby rôzneho charakteru a má záujem využívať službu SmartList.sk na získanie nových zákazníkov.
  3. Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje na území Slovenskej republiky služby rôzneho charakteru a má záujem využívať službu SmartList.sk na získanie nových zákazníkov.
 3. Zmluva medzi Profesionálom a Prevádzkovateľom
  1. Profesionál registráciou v službe SmartList.sk uzatvára s prevádzkovateľom zmluvu, predmetom ktorej je záväzok prevádzkovateľa zasielať bezodplatne profesionálovi dopyty po službách, ktoré poskytuje a záväzok profesionála zaplatiť prevádzkovateľovi poplatok v prípade, ak má záujem poslať svoju cenovú ponuku zákazníkovi, ktorý zadal dopyt v službe SmartList.sk.
  2. Podmienky danej zmluvy sú nasledovné:
   1. Registrácia profesionála je bezodplatná.
   2. Zasielanie dopytov od zákazníkov profesionálovi je bezodplatné.
   3. Profesionál sa rozhoduje sám, či má záujem na konkrétny dopyt poslať cenovú ponuku alebo nie.
   4. Z dôvodu ochrany osobných údajov meno a kontaktné údaje zákazníkov nikdy neposkytujeme profesionálom, preto ponuky od profesionálov posielame zákazníkom my.
   5. Profesionál platí kreditmi len za zaslanie svojej ponuky zákazníkovi v prepočte od 40,- Centov až do 1,60,- Eur v závislosti od typu služby, ktorú poskytuje.
   6. Maximálny počet ponúk na jeden dopyt od zákazníka, ktoré môžu zaslať profesionáli je 5.
   7. Ak si zákazník neotvorí ponuku od profesionála do 72 hodín, tak profesionálovi vraciame kredity.
  3. Na vzťah profesionála a prevádzkovateľa sa neaplikuje zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Spôsob platby a fakturácia
  1. Profesionál uhrádza cenu za kredity prostredníctvom služby TrustPay, ktorú pre prevádzkovateľa zabezpečuje spoločnosť Trust Pay a.s.. Tento spôsob úhrady je určený pre internet banking klientov všetkých retailových bánk na Slovensku, platbu platobnou kartou alebo vkladom na účet.
  2. Kedykoľvek pred zrealizovaním platby je profesionál oprávnený svoju objednávku služby SmartList.sk zrušiť.
  3. Po zaplatení ceny za kredity bude profesionálovi, ak si to vyžiadal, zaslaná na email faktúra obsahujúca všetky povinné obsahové náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s príslušnými normami platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
  4. Profesionál sa zaväzuje faktúru doručenú prostredníctvom e-mailovej správy vytlačiť a uschovať tak, aby faktúra spĺňala podmienku jej písomného vyhotovenia podľa ustanovenia § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Klient súhlasí s tým, aby mu faktúra bola zaslaná na ním zadanú e-mailovú adresu a tiež súhlasí s vyššie uvedeným spôsobom jej vyhotovenia.
 5. Ochrana osobných údajov
  1. Profesionál prehlasuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov") súhlasí, aby prevádzkovateľ spracúval jeho osobné údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi pri uzatvorení Zmluvy v zmysle bodu C týchto VOP (ďalej len „osobné údaje").
  2. Poskytovateľ súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov spôsobom zodpovedajúcim povahe osobných údajov za účelom súvisiacim s poskytnutím služieb zo strany prevádzkovateľa, ako aj na účely korešpondencie medzi stranami po dobu desiatich rokov.
  3. Profesionál súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ poveril spracúvaním jeho osobných údajov sprostredkovateľa.
  4. Informácie a osobné údaje, ktoré profesionál poskytne prevádzkovateľovi pri uzatvorení Zmluvy v zmysle bodu C týchto VOP, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia služby SmartList.sk a nebudú komerčne využívané ani poskytnuté tretím stranám.
 6. Obmedzenie právnej zodpovednosti
  1. Všetky informácie o dopytoch zákazníkov a cenových ponukách profesionálov sprístupnené prostredníctvom služby SmartList.sk majú informatívny charakter a nie je možné ich považovať za právne nárokovateľnú skutočnosť.
  2. Prevádzkovateľ nenesie právnu zodpovednosť za správnosť dopytov od zákazníkov a rovnako nenesie právnu zodpovednosť za správnosť cenových ponúk zaslaných profesionálmi.
  3. Vzhľadom na skutočnosť, že informácie a údaje zverejnené na stránke a cestou stránky SmartList.sk majú informatívny charakter, prevádzkovateľ nezodpovedá za chybné informácie a údaje poskytnuté profesionálovi alebo zákazníkovi prostredníctvom služby SmartList.sk a ani za prípadnú škodu, ktorá v tejto súvislosti môže profesionálovi alebo zákazníkovi vzniknúť.
 7. Reklamácie
  1. Prevádzkovateľ prijíma len tie reklamácie, ktoré mu boli doručené v písomnej forme, t.j. e-mailom na e-mailovej adrese info@smartlist.sk, alebo listom zaslaným na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa.
  2. Reklamácie, ktoré sa budú týkať skutočností z pred viac ako troch mesiacov pred doručením reklamácie prevádzkovateľ nemôže z technických dôvodov prijať.
  3. Reklamácia musí obsahovať čo najpodrobnejší popis konkrétneho prípadu, ktorý profesionál alebo zákazník reklamuje.
  4. Prevádzkovateľ sa ku skutočnostiam uvedeným v reklamácii profesionála alebo zákazníka vyjadrí hneď ako to bude možné, najneskôr však do 28 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie.
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Ak nie je výslovne uvedené inak, tieto VOP tvoria úplné zmluvné dojednanie medzi profesionálom a prevádzkovateľom pri poskytovaní služby SmartList.sk ako aj úplné zmluvné dojednanie medzi zákazníkom a prevádzkovateľom pri poskytovaní služby SmartList.sk.
  2. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP bude protiprávne, neplatné alebo nevynútiteľné z akéhokoľvek dôvodu, bude predmetné ustanovenie oddelené od týchto VOP a nahradené iným platným právnym dojednaním tak, aby bolo čo najviac vystihovalo podstatu neplatného dojednania s tým, že platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP tým nie je dotknutá.
  3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť oboznámiť profesionálov a zákazníkov so zmenami týchto VOP je splnená zverejnením ich aktuálneho znenia na portáli SmartList.sk.
  4. Zákazník ako aj Profesionál potvrdzujú že si tieto VOP stiahli na svoj pevný disk.
  5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 31.10.2016.

Nájdite nás vo všetkých mestách